Versija: 1.0.
Pieņemta: 18.05.2018.
Spēkā no: 25.05.2018.

SIA “Kredītu inkasso” PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika nosaka SIA “Kredītu inkasso” reģ.Nr. 40103496070, personas datu apstrādes pamatprincipus.
Šī politika ir piemērojama, ja Klients uz cesijas, vai pilnvarojuma pamata ir nodevis Kredītu inkasso Parādnieka personas datus ar mērķi veikt parādu ārpustiesas atgūšanu.

1. ŠĪS POLITIKAS IETVAROS TIEK LIETOTAS ŠĀDAS DEFINĪCIJAS:
1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu.
1.2. Apstrāde – jebkuras darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, uzglabāšanu, grozīšanu, piekļuves piešķiršanu, izmeklēšanu, pārsūtīšanu u.tml.).
1.3. Kredītu inkasso – juridiskā persona, ar juridisko adresi Latvijā, Rīgā, 13. Janvāra ielā 3, kura sniedz parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu.
1.4. Parādnieks – jebkura fiziska persona, kuras personas datu informācija nodota Kredītu inkasso uz cesijas, vai pilnvarojuma pamata.
1.5. Klients – juridiska persona, kura pamatojoties uz Cesijas līgumu, vai Pilnvaru nodevusi Kredītu Inkasso Parādnieka personas datus, ar mērķi veikt parādu ārpustiesas atgūšanu.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Šajā Politikā aprakstīti vispārīgie principi, kā Kredītu inkasso apstrādā personas datus. Īpašas ziņas par personas datu apstrādi var iekļaut līgumos, kas noslēgti vai var tikt noslēgti starp Klientu un Kredītu inkasso.
2.2. Kredītu inkasso saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas zaudēšanas, modificēšanas vai iznīcināšanas.
2.3. Kredītu inkasso Personas datu Apstrādē var izmantot pilnvarotus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Kredītu inkasso veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar Kredītu inkasso norādījumiem un ievēro piemērojamos tiesību aktus un pieprasa atbilstošus drošības pasākumus.
2.4. Kredītu inkasso sīkdatņu politika ir pieejama Kredītu inkasso tīmekļa vietnē www.kredituinkasso.lv .

3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS
3.1. Personas dati var tikt iegūti no Klienta, no Parādnieka un no ārējiem avotiem, piemēram, valsts un privātajiem reģistriem vai citām trešajām personām.
3.2. Personas datu kategorijas, kuras Kredītu inkasso galvenokārt, bet ne tikai, apkopo un apstrādā, ir šādas:
3.2.1 Identifikācijas dati, kā piemēram, vārds un personas kods;
3.2.2. Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;
3.2.3. Profesionālie dati, piemēram, informācija par darba vietu;
3.2.4. Finanšu dati, piemēram, saistības;
3.2.5. Datus, kas ļauj Kredītu inkasso veikt pienācīgas rūpības pasākumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanas novēršanu, kā arī nodrošināt atbilstību starptautiskajām sankcijām, ieskaitot darījumu mērķi un to, vai Parādnieks ir politiski nozīmīga persona;
3.2.6. Komunikācijas dati – tiek savākti, kad klients sazinās ar Kredītu inkasso, izmantojot telefonu, e-pastu, ziņojumus un citus komunikācijas veidus, piemēram, sociālos medijus, datus, kas saistīti ar Klienta vizīti.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS
Kredītu inkasso veic Personas datu apstrādi primāri, lai: atgūtu parādus un piedzītu tos, identificētu datu subjektu, novērtētu Parādnieka maksātspēju pirms vienošanās slēgšanas, administrētu norēķinus, organizētu lietvedību, komunicētu, nodibinātu, grozītu un izbeigtu tiesiskas attiecības, uzglabātu pierādījumus, izskatītu un apstrādātu iebildumus, cedētu prasījumu tiesības, ziņotu Latvijas Bankas Kredītu reģistram, izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu, monitorētu publisko reģistru, nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, nodrošinātu sadarbību ar sadarbības partneriem, auditētu komercdarbību, plānotu, uzskaitītu, izpildītu tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumus.

5. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI
Personas dati var tikt nodoti arī citiem saņēmējiem, kā piemēram:
5.1. Iestādes (piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, nodokļu iestādes, uzraudzības iestādes);
5.2. Kredītiestādes un finanšu iestādes, lai apstrādātu ienākošos un izejošos maksājumus;
5.3. Revidenti, juridiskie un finanšu konsultanti vai jebkurš cits apstrādātājs, ko pilnvarojis Kredītu inkasso;
5.4. Trešās puses, kas uztur reģistru (piemēram, kredītbiroji, iedzīvotāju reģistrs, komercreģistrs vai cits reģistrs, kuros atrodas Personas dati)
5.5. tiesas, ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādes un maksātnespējas administratori;
5.6. Citas personas, kas saistītas ar Kredītu inkasso pakalpojumu sniegšanu, piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji.

6. ĢEOGRĀFISKĀ APSTRĀDES JOMA
7.1. Kā vispārējs princips ir noteikts, ka Personas datus apstrādā Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā (ES / EEZ).

8. UZGLABĀŠANAS PERIODS
8.1. Personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams.
8.2. Uzglabāšanas periods var būt balstīts uz līgumiem ar Parādnieku, Kredītu inkasso likumīgajām interesēm vai piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, likumiem, kas saistīti ar parādu ārpustiesas atgūšanu, grāmatvedību, naudas atmazgāšanu, civiltiesībām utt.).

9. KLIENTA, KĀ DATU SUBJEKTA, TIESĪBAS
9.1. Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu. Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir klasificēta kā Personas dati. Šīs tiesības parasti ir šādas:
9.1.1. Pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu laboti, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai nepareizi.
9.1.2. Iebilst pret Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana pamatojas uz likumīgām interesēm.
9.1.3. Prasīt dzēst personas datus, piemēram, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja viņš / viņa ir atsaukusi piekrišanu. Šādas tiesības nepiemēro, ja personas datus, kas pieprasīti izdzēst, apstrādā arī, pamatojoties uz citiem juridiskiem iemesliem, piemēram, līgumu vai saistībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.
9.1.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, kad Kredītu inkasso novērtē, vai Parādniekam ir tiesības dzēst viņa datus.
9.1.5. Saņemt informāciju, vai viņa/viņas Personas dati tiek apstrādāti Kredītu inkasso, un, ja jā, lūgt nodrošināt tiem piekļuvi.
9.1.6. Saņemt viņa/viņas sniegtos Personas datus un, ja iespējams, nosūtīt šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
9.1.7. Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei.
9.1.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu aizsardzības iestādei vietnē www.dvi.gov.lv, ja viņš / viņa uzskata, ka viņa / viņa Personas datu Apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

10. KONTAKTINFORMĀCIJA
10.1. Klienti var sazināties ar Kredītu inkasso ar jebkādiem ierosinājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem izmantot datu subjektu tiesības un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
10.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Kredītu inkasso. Visa kontaktinformācija pieejama šeit: www.kredituinkasso.lv.
Ar Kredītu inkasso datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pasta adresi: datuspecialists@kredituinkasso.lv
10.3. Kredītu inkasso ir tiesīga vienpusēji grozīt Politiku jebkurā laikā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, paziņojot Klientam par jebkādiem grozījumiem, izmantojot Kredītu inkasso tīmekļa vietni, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.


Leave a Reply